BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Waldemar Kulaszka
Wykonuje zadania Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych.
Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu, poprzez podejmowanie aktów kierownictwa wewnętrznego, w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Wydziału Inspekcji, Wydziału Monitoringu Środowiska, Laboratorium, Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych, Wydziału Kadr i Szkolenia, Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, radcy prawnego.
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Mariusz Wojewódka
Bezpośrednio nadzoruje pracę Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu oraz koordynuje kontrolę wewnętrzną.
W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora pełni jego obowiązki.
Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu - Piotr Cyganek

Bezpośrednio nadzoruje pracę: Wydziału Administracyjno-Technicznego, samodzielnego stanowiska pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, samodzielnego stanowiska pracy do spraw obronnych, samodzielnych stanowisk pracy do spraw prawnych, samodzielnego stanowiska pracy do spraw archiwum - koordynatora czynności kancelaryjnych.
Sprawuje nadzór nad całą działalnością administracyjno-finansową Wojewódzkiego Inspektoratu.
W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora pełni ich obowiązki w zakresie określonym przepisami, udzielonymi pełnomocnictwami i wydanymi upoważnieniami.

Naczelnik Wydziału Inspekcji - Maria Siwiak
Kieruje pracą Wydziału Inspekcji.
Odpowiada za całokształt prowadzonej działalności kontrolnej, w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie powiatów: wrocławskiego, grodzkiego we Wrocławiu, górowskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, milickiego, średzkigo, wołowskiego, oławskiego i strzelińskiego.
Utrzymuje więź informacyjną z Działami Inspekcji w Delegaturach.
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska - Barbara Kwiatkowska-Szygulska
Kieruje pracą Wydziału Monitoringu Środowiska.
Odpowiada za opracowywanie projektów regionalnych programów Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) oraz koordynację realizacji zadań PMŚ określonych dla województwa.
Odpowiada za gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska uzyskiwanych w sieci krajowej, regionalnej i lokalnej PMŚ, za analizę gromadzonych danych, sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska w województwie.
Utrzymuje więź informacyjną z Działami Monitoringu Środowiska w Delegaturach.
Odpowiada za przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze, za sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez administrację rządową i samorządową, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska.
Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Elżbieta Sznajder
Kieruje pracą Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, nadzoruje i koordynuje całokształt działalności wszystkich Pracowni wchodzących w skład Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym przydziela zadania do realizacji poszczególnym Pracowniom, weryfikuje zakupy materiałów i usług oraz planuje zakupy wyposażenia dla poszczególnych Pracowni.
Odpowiada za utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu.
Kierownik Pracowni Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu:
  • w Jeleniej Górze – Izabela Kałuzińska
  • w Legnicy – Beata Langowska-Sobota
  • w Wałbrzychu – Katarzyna Chmielnicka
  • ww Wrocławiu – Wiesława Olech
Kieruje Pracownią poprzez planowanie i organizowanie jej pracy. Zapewnia realizację zadań przydzielonych Pracowni, w szczególności odpowiada za wykonywanie badań na potrzeby kontroli prowadzonych przez Wydział/Dział Inspekcji oraz na rzecz monitoringu środowiska poprzez: pobieranie próbek, wykonywanie analiz fizykochemicznych i biologicznych, pomiary zanieczyszczeń środowiska itp.
Współpracuje z Kierownikiem Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością obowiązującego w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu.
Kierownik Pracowni Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu d/s obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza z/s w Jeleniej Górze – Anna Miechur
Kieruje Pracownią poprzez planowanie i organizowanie jej pracy. Zapewnia realizację zadań przydzielonych Pracowni, w szczególności odpowiada za prawidłową obsługę sieci pomiarowej monitoringu powietrza.
Współpracuje z Kierownikiem Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością obowiązującego w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu.
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego - Grzegorz Kurasiewicz
Kieruje pracą Wydziału Administracyjno-Technicznego.
Odpowiada za prowadzenie całokształtu działań wynikających z realizacji postanowień ustawy o zamówieniach publicznych prowadzonych na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu.
Odpowiada za prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa do zarządu nieruchomościami należącymi do Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Delegatur, prowadzenie spraw prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku, prowadzenie spraw inwestycyjnych, napraw i remontów obiektów zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat, za zapewnienie sprawnego funkcjonowania transportu.
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia – Bartłomiej Sidor
Kieruje pracą Wydziału Kadr i Szkolenia.
Odpowiada za prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników. Opracowuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Wojewódzkim Inspektoracie. Prowadzi sprawy emerytalne i rentowe pracowników, sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, nadzoruje przestrzeganie prawa pracy oraz ustalonego porządku i czasu pracy.
Opracowuje i aktualizuje Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.
Sporządza analizy z zakresu organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu, sprawozdania i informacje dla potrzeb Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewody Dolnośląskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.
Wykonuje zadania związane z udostępnianiem informacji i materiałów dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.
Główny księgowy – Ewa Knaziak
Kieruje pracą Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych.
Odpowiada za prowadzanie rachunkowości oraz planowanie, kierowanie i kontrolowanie całokształtu prac w zakresie finansowo–księgowym Wojewódzkiego Inspektoratu. Czuwa nad prawidłową realizacją budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu.
Inspektora Ochrony Danych – Paulina Niewójt
Inspektora Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.

DELEGATURY
JELENIA GÓRA, LEGNICA, WAŁBRZYCH

Kierownik Delegatury
  • w Jeleniej Górze – Marek Szultis
  • w Legnicy – Łucja Strzelec
  • w Wałbrzychu – Zdzisław Kędziora
Z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora wykonuje na obszarze działania Delegatury zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w przepisach.
Kieruje Delegaturą i reprezentuje Wojewódzki Inspektorat w sprawach, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora.
Z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora na terenie działania Delegatury prowadzi sprawy i wydaje decyzje administracyjne, postanowienia oraz zaświadczenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora, podpisuje pisma i dokumenty wynikające z zakresu jego działania.
Kierownik Działu Inspekcji
  • w Jeleniej Górze – Katarzyna Buczyńska
  • w Legnicy – Aleksander Filak
  • w Wałbrzychu – Urszula Paluch
Kieruje pracą Działu Inspekcji.
Odpowiada za całokształt prowadzonej działalności kontrolnej, w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie objętym zakresem działania Delegatury.
Utrzymuje więź informacyjną z Wydziałem Inspekcji oraz z Działami Inspekcji w pozostałych Delegaturach.