BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

WIOŚ

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Waldemar Kulaszka
Wykonuje zadania Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych. Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu, poprzez podejmowanie aktów kierownictwa wewnętrznego, w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Wydziału Inspekcji, Wydziału Prawnego, Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych, Wydziału Kadr i Szkolenia, Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielnego stanowiska ds. obronnych, Inspektora Ochrony Danych.
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Mariusz Wojewódka
Bezpośrednio monitoruje sposób funkcjonowania oraz realizacji zadań przez Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu oraz koordynuje kontrolę wewnętrzną. W razie nieobecności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełni jego obowiązki.
Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu - Piotr Cyganek

Bezpośrednio nadzoruje pracę: Wydziału Administracyjno-Technicznego, samodzielnego stanowiska pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, samodzielnego stanowiska pracy do spraw archiwum - koordynatora czynności kancelaryjnych.
Wspomaga Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w wykonywaniu zadań i organizacji funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu, reprezentuje Wojewódzki Inspektorat w sprawach wynikających z zakresu kompetencji oraz imiennego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora.

Naczelnik Wydziału Inspekcji - Maria Siwiak
Kieruje pracą Wydziału Inspekcji. Odpowiada za całokształt prowadzonej działalności kontrolnej, w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie powiatów: wrocławskiego, grodzkiego we Wrocławiu, górowskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, milickiego, średzkiego, wołowskiego, oławskiego i strzelińskiego. Utrzymuje więź informacyjną z Działami Inspekcji w Delegaturach.
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego - Grzegorz Kurasiewicz
Kieruje pracą Wydziału Administracyjno-Technicznego. Odpowiada za prowadzenie całokształtu działań wynikających z realizacji postanowień ustawy o zamówieniach publicznych prowadzonych na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu. Odpowiada za prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa do zarządu nieruchomościami należącymi do Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Delegatur, prowadzenie spraw prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku, prowadzenie spraw inwestycyjnych, napraw i remontów obiektów zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat, za zapewnienie sprawnego funkcjonowania transportu.
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia – Bartłomiej Sidor
Kieruje pracą Wydziału Kadr i Szkolenia. Odpowiada za prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników. Opracowuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Wojewódzkim Inspektoracie. Prowadzi sprawy emerytalne i rentowe pracowników, sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, nadzoruje przestrzeganie prawa pracy oraz ustalonego porządku i czasu pracy. Opracowuje i aktualizuje Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.
Główny księgowy – Ewa Knaziak
Do obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego należy, w szczególności prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, organizowanie prac dotyczących planowania budżetowego, nadzorowanie realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu, organizowanie prac sprawozdawczych Wojewódzkiego Inspektoratu, z zakresu sprawozdań budżetowych i finansowych, organizowanie i nadzorowanie rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych. Główny Księgowy jest równocześnie naczelnikiem Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych.
Naczelnik Wydziału Prawnego – Małgorzata Liptak
Kieruje pracą Wydziału Prawnego. Odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu, informuje o najważniejszych zmianach w przepisach stosowanych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz o orzecznictwie sądów administracyjnych.
Inspektor Ochrony Danych – Paulina Niewójt
Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.
Koordynator do Spraw Dostępności – Piotr Cyganek
Koordynator do Spraw Dostępności realizuje zadania w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd.
Kierownik Delegatury
  • w Jeleniej Górze – Marek Szultis
  • w Legnicy – Łucja Strzelec
  • w Wałbrzychu – Zdzisław Kędziora
Odpowiada za realizację zadań merytorycznych Wojewódzkiego Inspektoratu na obszarze działania Delegatury, reprezentuje Dolnośląskiego Wojewódzkiego inspektora Ochrony Środowiska w sprawach wynikających z zakresu kompetencji oraz z jego imiennego upoważnienia. Prowadzi sprawy i wydaje na terenie działania Delegatury decyzje administracyjne, postanowienia oraz zaświadczenia z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Kierownik Działu Inspekcji
  • w Jeleniej Górze – Katarzyna Buczyńska
  • w Legnicy – Aleksander Filak
  • w Wałbrzychu – Urszula Paluch
Kieruje pracą Działu Inspekcji. Odpowiada za całokształt prowadzonej działalności kontrolnej, w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie objętym zakresem działania Delegatury. Utrzymuje więź informacyjną z Wydziałem Inspekcji oraz z Działami Inspekcji w pozostałych Delegaturach.

Stronę odwiedzono 1121 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-10-26 Edytował: Marek Potocki
Pełna historia zmian »