Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie uregulowane są ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446).

Ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz sposób jego załatwienia

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można wnieść, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełnić warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zgodnie z którym wniosek powinien zawierać m.in. dane dotyczące wnioskodawcy, wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny) oraz wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu WIOŚ we Wrocławiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy. Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdy nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

W przypadku wydania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji o odmowie wyrażenia zgody na  ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego bądź o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które wnosi się za pośrednictwem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji

 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:
  1. podmiot ponownie wykorzystujący informację udostępnioną jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
   1.   źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu”
   2.   czasu wytworzenia informacji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);
   3.   czasu pozyskania informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
  2. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu materiału w zmienionej formie;
  3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji  ponownie wykorzystywanej;
 2. Warunki ponownego wykorzystania informacji przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

  Do ponownego wykorzystywania informacji przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w pkt. I, przy czym w miejscu adresu strony internetowej, należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

  Każdorazowo przy przekazywaniu informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu  może określić inne warunki jej ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem rozdziału 3 ustawy.

 3. Opłaty

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu  za ponowne wykorzystywanie może nałożyć opłatę jeżeli przygotowanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  Za sporządzenie kopii dokumentów:

  • format A4 lub mniejszy - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;
  • format A3 - opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;

  Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową lub kurierem pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich.

Czynnikami branymi pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji, w tym przygotowanie materiałów w formatach większych niż A3, są:

 1. Stawka godzinowa wynagrodzenia osoby oddelegowanej do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem.
 2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku.
 3. Należności związane z wytworzeniem kopii informacji w formatach większych niż A3.
 4. Należności związane z dostarczeniem żądanych informacji.

Stronę odwiedzono 786 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-04 Edytował: Marek Potocki